Advanced Methylation Gene Pack (Удосконалений пакет генів метилювання)

Короткий описПоказникиІнструкціяЗразок аналізу

Advanced Methylation Gene Pack (Розширений набір генів метилювання) вимірює генетичні однонуклеотидні поліморфізми* (SNP), які здійснюють прямий вплив на біохімічні процеси (шлях метилювання), що викликают відомі симптоми чи захворювання.

Відомо, що субстратом еволюційного відбору та факторами причинно-наслідкових зв’язків багатьох захворювань людини є індивідуальні відмінності в комплементарних нуклеотидах, з яких складається ДНК. Ці відмінності називаються однонуклеотидними поліморфізмами (single nucleotide polymorphisms, SNP). Вони виникають у результаті одиночних мутацій і забезпечують докази наявності зв’язку між генотипом і фенотипом. 

Встановлена асоціація окремих одиночних нуклеотидних поліморфізмів (SNP) з ризиком розвитку широкого спектру захворювань. Різноманітністю послідовностей ДНК у людей пояснюється характер перебігу різних захворювань, реакції у відповідь на патогени, прийом ліків, вакцин і т. ін. Тому, дослідження SNP у генах-кандидатах, продукти яких залучені в патогенез різних захворювань має значну діагностичну цінність.

Біоматеріал, за яким проводять аналіз: кров з пальця

Advanced Methylation Gene Pack можна замовити лише до основного тесту Methylation panel (Панель Метилювання). Тест не виконується у пацієнтів до 2 років.

Розширений набір генів метилювання

Назва гену

Номер SNP

Функція

ACAT/1-02

 

rs819134

ACAT1 (ацетил-КоА ацетилтрансфераза 1) – мітохондріальний фермент, який каталізує процес розщеплення жирних кислот до ацетил-КоА. Захворювання, пов’язані з ACAT1, включають альфа-метилацетоуксусну ацидурію та атаксію-телеангіектазію.

AHCY 19

rs3741049

AHCY (аденозилгомоцистеїназа) – каталізує гідроліз S-аденозил-L-гомоцистеїну з утворенням аденозину та гомоцистеїну. Регулює реакції трансметилювання шляхом видалення надлишку аденозилгомоцистеїну. Дефіцит цих білків є однією з причин гіперметіонінемії.

AHCY 1

rs819147

AHCY 2

rs819171

BHMT /1

rs585800

BHMT( бетаїн-гомоцистеїн-метилтрансфераза) бере участь у регуляції метаболізму гомоцистеїну. Перетворює бетаїн і гомоцистеїн в диметилгліцин і метіонін відповідно. Ця реакція також необхідна для окислення холіну. Захворювання, пов’язані з BHMT, включають гіпергомоцистеїнемію та дефекти нервової трубки.

BHMT /2

rs567754

BHMT /4

rs617219

BHMT /8

rs651852

CBS 360 A/A

rs1801181

CBS (цистатіонін бета-синтаза) каталізує перетворення гомоцистеїну в цистатіонін, що є першим кроком у шляху транссульфурації. Захворювання, пов’язані з CBS, включають гомоцистинурію внаслідок дефіциту цистатіонін-бета-синтази.

CBS 699 C/T

rs234706

CBS 212 N/N

rs2298758

COMT V158M

rs4680

COMT (катехол-О-метілтрансфераза) – ген, що каталізує O-метилювання і, таким чином, інактивацію нейромедіаторів катехоламінів і катехолових гормонів. Також скорочує біологічний період напіврозпаду деяких нейроактивних препаратів, таких як L-DOPA, альфа-метил DOPA та ізопротеренол. Захворювання, пов’язані з COMT, включають шизофренію та панічний розлад.

COMT /61

rs769224

COMT H62H

rs4633

GPX1

rs1050450

GPX1 (глутатіонпероксидаза 1) каталізує відновлення органічних гідропероксидів і перекису водню (H2O2) глутатіоном і таким чином захищають клітини від окисного пошкодження. Захворювання, пов’язані з GPX1, включають дефіцит глутатіонпероксидази та ілеоколіт. Серед його пов’язаних шляхів – метаболізм жирних кислот і кон’югація глутатіону

GST-M1

rs74837985

GST-M1- ген кодує глутатіон S-трансферазу сімейства ферментів класу «Mu», що беруть участь у детоксикації канцерогенів, терапевтичних препаратів, токсинів та продукти окислювального стресу шляхом кон’югації з глутатіоном.  Мутації цього гена пов’язують із збільшенням кількості ракових захворювань, ймовірно, через підвищену сприйнятливість до токсинів навколишнього середовища та канцерогенів.

GST-P1

rs1695

GSTP1 (глутатіон-S-трансфераза Pi 1) – бере участь в утворенні глутатіонових кон’югатів як простагландину A2 (PGA2), так і простагландину J2 (PGJ2). Захворювання, пов’язані з GSTP1, включають Kala-Azar 2 і рак гортані.

GST-T1

rs1130990

GSTT1 (глутатіон-S-трансфераз Tета 1) є членом суперсімейства білків, які каталізують кон’югацію відновленого глутатіону з різноманітними електрофільними та гідрофобними сполуками.

Захворювання, пов’язані з GSTT1, включають старечу катаракту та лейкоплакію.

MAO A R297R

rs6323

MAOA (моноаміноксидаза А) є геном, що кодує мітохондріальні ферменти, які каталізують окисне дезамінування амінів, таких як дофамін, норадреналін і серотонін. Захворювання, пов’язані з MAOA, включають синдром Бруннера та антисоціальний розлад особистості.

MTHFR 1298 A/C

rs1801131

MTHFR (метилентетрагідрофолатредуктаза) є геном, що кодує білок, який каталізує перетворення 5,10-метилентетрагідрофолату в 5-метилтетрагідрофолат – косубстрат реметилювання гомоцистеїну в метіонін. Захворювання, пов’язані з MTHFR, включають гомоцистинурію внаслідок дефіциту активності N-метилентетрагідрофолатредуктази та шизофренію.Генетичні варіації цього гена впливають на сприйнятливість до оклюзійних судинних захворювань, дефектів нервової трубки, раку товстої кишки та гострого лейкемії, а мутації в цьому гені пов’язані з дефіцитом метилентетрагідрофолатредуктази.

MTHFR 677 C/T

rs1801133

MTHFR / 3

rs2066470

MTR 2756 A/G

rs1805087

MTR (5-метилтетрагідрофолат-гомоцистеїн метилтрансфераза) є геном, що каталізує перенесення метильної групи від метилкобаламіну MeCbl до гомоцистеїну. MeCbl є активною формою кобаламіну (вітамін B12), який використовується як кофактор для біосинтезу метіоніну. Захворювання, пов’язані з MTR, включають гомоцистинурію-мегалобластну анемію, тип комплементації Cblg і дефекти нервової трубки, чутливі до фолієвої кислоти.

MTRR 66 A/G

rs1801394

MTRR (5-метилтетрагідрофолат-гомоцистеїн метилтрансфераза редуктаза) -ген кодує білок-член сімейства електротрансфераз фередоксин-НАДФ(+)редуктази. Цей білок бере участь у синтезі метіоніну шляхом регенерації метіонінсинтази до функціонального стану. Оскільки синтез метіоніну потребує перенесення метильної групи донором фолієвої кислоти, активність кодованого ферменту важлива для метаболізму фолієвої кислоти та клітинного метилювання. Мутації в цьому гені можуть викликати гомоцистинурію-мегалобластну анемію типу cbl E.

MTRR / 11

rs1802059

MTRR 257 S/T

rs2303080

MTRR 350 K/A

rs162036

MTRR 415 R/T

rs2287780

MTRR 595 H/Y

rs10380

NAT1 R64W

rs56379106

NAT1 (N-ацетилтрансфераза 1). Фермент, який кодується цим геном, каталізує перенесення ацетильної групи від ацетил-КоА до різних ариламінових і гідразинових субстратів. Цей фермент допомагає метаболізувати ліки та інші ксенобіотики, а також бере участь у катаболізмі фолієвої кислоти. Для цього гена було знайдено кілька варіантів транскриптів, що кодують різні ізоформи. Захворювання, пов’язані з NAT1, включають дефекти нервової трубки та рак сечового міхура.

NAT1 R187Q

rs4986782

NAT2 R197Q

rs1799930

NAT2 (N-ацетилтрансфераза 2) є геном, що кодує білок. Захворювання, пов’язані з NAT2, включають ацетиляційний, повільний та 1,4-фенілендіаміновий алергічний контактний дерматит. Цей ген кодує фермент, який функціонує як для активації, так і для дезактивації препаратів арил аміну, гідразину та канцерогенів. Поліморфізм у цьому гені відповідає за поліморфізм N-ацетилювання, в якому людські популяції поділяються на фенотипи швидкого, проміжного та повільного ацетилятора. Поліморфізм цього гена також пов’язаний із більшою частотою раку та токсичністю ліків.

NAT2 I114T

rs1801280

NAT2K278R/R268K

rs1208

NAT2 G286E

rs1799931

NAT2 R64Q

rs1801279

NOS D298E

rs1799983

NOS3 (синтаза оксиду азоту 3) є геном, що кодує білок. Оксид азоту є реактивним вільним радикалом, який діє як біологічний медіатор у кількох процесах, включаючи нейротрансмісію, антимікробну та протипухлинну дію. Захворювання, пов’язані з NOS3, включають інсульт, ішемічну хворобу та хворобу Альцгеймера.

SHMT 1420 C/T

rs1979277

SHMT1 (серінгідроксиметилтрансфераза 1) є геном, що кодує цитозольну форму серингідроксиметилтрансферази, ферменту, що містить піридоксальфосфат, який каталізує оборотне перетворення серину і тетрагідрофолату на гліцин і 5,10-метилентетрагідрофолат. Ця реакція забезпечує одновуглецеві ланки для синтезу метіоніну, тимідилату та пуринів у цитоплазмі. Захворювання, пов’язані з SHMT1, включають гострий лімфоцитарний лейкоз у дорослих і дефекти нервової трубки.

SOD1 A4V

rs121912442

SOD1 (супероксиддисмутаза 1) є геном, що кодує розчинний цитоплазматичний білок, який діє як гомодимер для перетворення природних, але шкідливих супероксидних радикалів на молекулярний кисень і перекис водню. Крім того, цей білок містить антимікробний пептид, який виявляє антибактеріальну, протигрибкову та анти-MRSA активність проти E. coli, E. faecalis, S. aureus, S. aureus MRSA LPV+, S. agalactiae та дріжджів C. krusei. Мутації в цьому гені вважаються причиною сімейного бокового аміотрофічного склерозу.

SOD1 G93A

rs121912438

SOD2 A16V

rs4880

SOD2 (супероксиддисмутаза 2) є геном, що кодує мітохондріальний білок, який утворює гомотетрамер і зв’язує один іон марганцю на субодиницю. Цей білок зв’язується з супероксидними побічними продуктами окисного фосфорилювання та перетворює їх на перекис водню та двоатомний кисень. Мутації в цьому гені пов’язані з ідіопатичною кардіоміопатією, передчасним старінням, мікросудинними ускладненнями діабету, спорадичними захворюваннями рухових нейронів і раком шлунка.

SUOX S370S

rs773115

SUOX (сульфіт-оксидаза) є геном, що кодує білок. Фермент каталізує окислення сульфіту до сульфату, кінцеву реакцію окисної деградації сірчаних амінокислот цистеїну та метіоніну. Дефіцит сульфітоксидази призводить до неврологічних відхилень, які часто є летальними в ранньому віці.

VDR fok1

rs2228570

VDR (рецептор вітаміну D) є геном, що кодує рецептор вітаміну D3. Мішені рецептора вітаміну D3 головним чином беруть участь у мінеральному обміні, хоча цей рецептор регулює низку інших метаболічних шляхів, таких як ті, що беруть участь у імунній відповіді та раку. Мутації в цьому гені пов’язані з рахітом II типу, стійким до вітаміну D.

VDR taq1

rs731236

*rs – скорочення від reference SNP

Цикл метіоніну.

 

AHCY = S-аденозилгомоцистеїн гідролаза; AD = аденозиндезаміназа; BHMT = бетаїн-гомоцистеїн-метилтрансфераза; CBS = цистатіон β-синтаза; MAT = метіонін-аденозилтрансфераза; MTR = 5-метилтетрагідрофолат-гомоцистеїн метилтрансфераза; MTRR = 5-метилтетрагідрофолат гомоцистеїн метилтрансфераза редуктаза; MT = метилтрансфераза.

Клініка Святого Даміана Цілителя